Text Size
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

2.2.1 De drie basisplannen


Zoals gezegd, zijn er drie basisplannen en deze zijn gebaseerd op de zogenaam-de ‘Triple Constraint’: scope, tijd en kosten.


1. Scopebasisplan. Met scope wordt bedoeld: de werkomvang die nodig is om het project, het product of de diensten te realiseren. De scope wordt vastge-legd in het scopebasisplan.


2. Tijdbasisplan. Met tijd wordt bedoeld: de totale doorlooptijd, vanaf de aan-vang tot het einde van een project. De tijd wordt vastgelegd in het tijdbasis-plan.


3. Kostenbasisplan. Met kosten wordt bedoeld: de totale geplande kosten van resources die samen het budget vormen. De kosten worden vastgelegd in het kostenbasisplan.

Deze drie plannen worden ontwikkeld en worden – nadat ze gereed en goed-gekeurd zijn – vastgezet en bevroren. Ze dienen als basis voor de verdere ont-wikkeling van het project met nieuwe en aanvullende eisen en wijzigingen die in het werk optreden.


Scopebasisplan


Het scopebasisplan omvat de uitkomsten, oftewel de output, van alle processen die nodig zijn voor het werk en om het projectresultaat te leveren, te definiëren en te controleren. Dus dit scopebasisplan beantwoordt de ‘wat’-vraag. De pro-cessen die hiervoor gelden zijn: het plannen van de scope, het verzamelen van de vereisten, het definiëren van de scope, het maken van de Work Breakdown Structure (WBS), het valideren van de scope en tot slot het beheren van de sco-pe.

Het is gewoonlijk de engineering die aan de bron ligt, invulling geeft aan de ‘wat’-vraag en de eisen verzamelt die aan een project worden gesteld. Hoe ga je hier als planner mee om? Je moet ervan uitgaan dat je de scope krijgt aangele-verd, maar dat het belangrijk is dat je als planner al in een vroeg stadium bij de realisatie van het scopebasisplan aanwezig bent. Dit geeft je de gelegenheid om de uitsplitsing van de scope zo te realiseren dat deze recht doet aan de ontwik-keling van het totale projectplanningsmodel. De scope kan op veel verschillen-de manieren worden gegenereerd, bepaald en aangeleverd, zoals via:
• system engineering;
• ERP-systemen;
• begrotings- en calculatiedocumenten;
• bestekken;
• klantendocumenten en -eisen.

De inhoud van deze documenten vormt de basis van de eerste stap in het reali-seren van de projectplanning en dit document noemen we de Work Breakdown Structure (WBS). In deze WBS wordt de totale scope gedecomponeerd en on-derverdeeld in hanteerbare delen. Het is van groot belang dat alles wat nodig is voor het project in deze WBS wordt vermeld, omdat dit de basis wordt van het scopebasisplan. Dus: de basis van de projectplanning is de scope die is verwerkt in de WBS.


Tijdbasisplan


Onder het tijdbasisplan verstaan we de volgende processen: het plannen van de tijd, het definiëren van de activiteiten, het rangschikken van de activiteiten, het estimaten van de resources, het estimaten van de activiteitduur, het ontwikke-len van de projectplanning en tot slot het beheren van de projectplanning. De uitkomsten van deze processen zijn nodig om het begrip ‘tijdmanagement’ te beheersen en te monitoren, in overeenstemming met de gestelde projectdoe-len. Dit boek gaat over dit onderwerp, dat in de relevante hoofdstukken wordt uitgewerkt.


Kostenbasisplan


Onder het kostenbasisplan verstaan we de resultaten van het proces ‘Cost Management Plan’. De processen die we gebruiken voor het kostenbasisplan zijn: het plannen van de kosten, het estimaten van de kosten, het begroten van de kosten en tot slot het beheren van de kosten. Het plan stelt bijvoorbeeld het volgende vast:


De meeteenheden die we gebruiken. Dit kunnen uren, dagen, kilo’s, tonnen, meters en nog veel meer eenheden zijn.


Het nauwkeurigheidsniveau dat we nodig achten voor het project. Dit nauwkeurigheidsniveau kan voor een globaal conceptkostenplan heel anders zijn dan voor een nauwkeurige werkplaatsprojectplanning.


De kostenuitsplitsing. Deze moet zodanig wordt gemaakt dat we te allen tijde appels met appels kunnen vergelijken. Dus de werkzaam-heden in de WBS dienen gelijke tred te houden met de kostenuitsplitsing in het kostenbasisplan. Dit is van groot belang om het pro-ject effectief te kunnen besturen.


Controledrempels. Deze worden gebruikt om aan te geven wanneer het project volgens planning verloopt. Dit zorgt ervoor dat je een ob-jectief oordeel kunt vellen over de status van het project. Stel dat er een projectkostendrempel is van 5% van de totale projectprijs. Als de voorspellingen van de kosten dan binnen de bandbreedte van deze 5% liggen, blijft het project binnen het budget.


Regels voor prestatiemetingen. Deze prestatiemetingen kunnen per project sterk verschillen. In het algemeen kan worden gesteld dat er één of meerde-re methodes nodig zijn om de voortgang te kunnen meten. De status van het project wordt dan op gezette tijden gemeten en kan worden afgezet tegen het kostenbasisplan.


Wijze van rapporteren. De wijze van rapporteren dient te worden vastgesteld en in het plan te worden opgenomen.

Samenvattend kunnen we stellen dat je, voordat je aan de planning gaat be-ginnen, de meeteenheden, het nauwkeurigheidsniveau, een duidelijke kosten-uitsplitsing, de controledrempels, de regels voor de prestatiemetingen en de wijze van rapporteren moet weten.

Video's in Sidebar-b

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

Rapid Contact

X

Right Click

No right click