Projectbeheersing in Bouwprojecten

Projectbeheersing in Bouwprojecten

Voorkant boek Projectbeheersing in Bouwprojecten 29 09 2022

Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren?

Alhoewel het kennen van de projectmanagement tool en technieken essentieel is voor succes in projectbeheersing, is dat niet genoeg. Wat ook belangrijk is voor uw succes in projectmonitoring en beheersing is de competentie van fundamentele kennis van concepten van projectbeheer.

Dit le(e)sboek, Projectbeheersing in Bouwprojecten geeft u een betrouwbare handleiding en leidraad om de complexiteit van projecten te verbeteren en effectiever te beheersen met een combinatie van fundamentele projectbeheersing processen, tools en technieken in een boek.

Dit boek bestaat uit  een ultra blended leer- en training omgeving  die bestaat uit tekst, illustraties en online video's, die door middel van QR-codes in het boek kunnen worden gescand voor verdere uitleg en demonstratie. Deze instructie meekijkvideo’s staan op het digitaal platform YouTube en zijn openbaar toegankelijk.

 

De drie voorbeelden die ik gebruik, het realiseren van een Projectplan (PMP), een infra project en een maindeck van een offshore platform, worden in Primavera P6 Rev 20 gemaakt. Het slechten van de silo's tussen scope, tijd en kosten worden in Primavera P6, en Excel uitgevoerd en gedemonstreerd. De risicoanalyses worden gedaan in Primavera Risk Analysis (PRA).

Ook geïnteresseerd hoe u effectiever bouwprojecten betrouwbaar kunt monitoren en beheersen en hoeveel tijd en kosten je kunt besparen? Lees en bestudeer dit unieke boek.

Met de onderstaande bestelknop heb je toegang tot mijn website met meer informatie en bestel opties

Leerdoelen van dit boek

In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt:

a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor de het monitoren en beheersen van bouwprojecten.

b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren.

c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur.

d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts (CAP) voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd.

e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken.

f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM).

Meest gestelde vragen in management overleg en rapportages

Het boek heeft de specifieke leerdoelen die gekoppeld zijn aan de zeven meest gestelde vragen tijdens projectmanagent overleg en  rapportages zoals:

 1. Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland?
 2. Wanneer leveren we het project op?
 3. Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?
 4. Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden?
 5. Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk?
 6. Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget?
 7. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten?

Deze vragen worden in dit boek uitgebreid ontvouwd en geduid. Maar er is meer!

Fundamentele kennis van projectbeheersing

De fundamentele concepten, processen, tools en technieken die we nodig hebben voor effectieve projectbeheersing ontvouwen zich in Earned Value Management (EVM), ook wel Gerealiseerde waarde-methode genoemd, en is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beheersen van projecten in tijd, geld en scope. EVM is een projectmanagement beheersysteem dat voorziet in het op tijd genereren van accurate, consistente, betrouwbare en voorspelbare managementinformatie die op alle niveaus een weergave geeft van de performance van een project.

Earned Value management systems bestaan uit een 32-tal criteria die dienen te worden gevolgd, als je in aanmerking wilt komen voor contracten voor het Departement van Defensie van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om deze 32 systeemcriteria te implementeren, maar dan gaat het werkelijk om heel omvangrijke projecten met even zo grote projectteams.

Tien pilaren van mijn EVM

Tien pilaren van Earned Value management

Ik heb de ervaring dat voor minder grote projecten niet alle 32 criteria nodig zijn en dat er tien het meest relevant zijn. Deze heb ik de tien pilaren van mijn EVM genoemd. Ook heb ik de benaming, vertaling en de interpretatie naar mijn eigen inzicht gebruikt zonder de integriteit van de oorspronkelijk systeemcriteria aan te tasten. Hieronder zie je de benamingen van deze tien pilaren.

 1. Complete werkomvang definiëren
 2. Definiëren wie wat maakt
 3. Projectplanning maken voor het hele project
 4. Werkbegroting voor alle onderdelen
 5. Voortgangssysteem meten en vergelijken
 6. Bepalen basislijn en voortgang
 7. Registreren kosten gelijk aan opbouw budgetten
 8. Monitoren verschil geplande voortgang en kosten ten opzichte van baseline
 9. Analyseren verschillen tijd en geld, maatregelen nemen indien nodig
 10. Wijzigingen werkomvang direct verwerken

Ook het nut en noodzaak van deze tien pilaren worden uitgebreid omschreven, behandeld en toegelicht in dit boek.

Het boek

Het boek bestaat uit 474 pagina’s met talrijke illustraties en 20 meekijk instructie video’s.

Het boek is nu te koop op www.boekenbestellen.nl

 

 

Ook geïnteresseerd hoe u effectiever bouwprojecten betrouwbaar kunt monitoren en beheersen en hoeveel tijd en kosten je kunt besparen? Lees en bestudeer dit unieke boek.

Met de onderstaande bestelknop heb je toegang tot mijn website met meer informatie en bestel opties

Jan van den Berg

Text Size

Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning

dreamstimefree 6312435

Wat zijn de basisplannen voor een projectplanning

dreamstimefree 5525965

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

2.2.1 De drie basisplannen


Zoals gezegd, zijn er drie basisplannen en deze zijn gebaseerd op de zogenaam-de ‘Triple Constraint’: scope, tijd en kosten.


1. Scopebasisplan. Met scope wordt bedoeld: de werkomvang die nodig is om het project, het product of de diensten te realiseren. De scope wordt vastge-legd in het scopebasisplan.


2. Tijdbasisplan. Met tijd wordt bedoeld: de totale doorlooptijd, vanaf de aan-vang tot het einde van een project. De tijd wordt vastgelegd in het tijdbasis-plan.


3. Kostenbasisplan. Met kosten wordt bedoeld: de totale geplande kosten van resources die samen het budget vormen. De kosten worden vastgelegd in het kostenbasisplan.

Deze drie plannen worden ontwikkeld en worden – nadat ze gereed en goed-gekeurd zijn – vastgezet en bevroren. Ze dienen als basis voor de verdere ont-wikkeling van het project met nieuwe en aanvullende eisen en wijzigingen die in het werk optreden.


Scopebasisplan


Het scopebasisplan omvat de uitkomsten, oftewel de output, van alle processen die nodig zijn voor het werk en om het projectresultaat te leveren, te definiëren en te controleren. Dus dit scopebasisplan beantwoordt de ‘wat’-vraag. De pro-cessen die hiervoor gelden zijn: het plannen van de scope, het verzamelen van de vereisten, het definiëren van de scope, het maken van de Work Breakdown Structure (WBS), het valideren van de scope en tot slot het beheren van de sco-pe.

Het is gewoonlijk de engineering die aan de bron ligt, invulling geeft aan de ‘wat’-vraag en de eisen verzamelt die aan een project worden gesteld. Hoe ga je hier als planner mee om? Je moet ervan uitgaan dat je de scope krijgt aangele-verd, maar dat het belangrijk is dat je als planner al in een vroeg stadium bij de realisatie van het scopebasisplan aanwezig bent. Dit geeft je de gelegenheid om de uitsplitsing van de scope zo te realiseren dat deze recht doet aan de ontwik-keling van het totale projectplanningsmodel. De scope kan op veel verschillen-de manieren worden gegenereerd, bepaald en aangeleverd, zoals via:
• system engineering;
• ERP-systemen;
• begrotings- en calculatiedocumenten;
• bestekken;
• klantendocumenten en -eisen.

De inhoud van deze documenten vormt de basis van de eerste stap in het reali-seren van de projectplanning en dit document noemen we de Work Breakdown Structure (WBS). In deze WBS wordt de totale scope gedecomponeerd en on-derverdeeld in hanteerbare delen. Het is van groot belang dat alles wat nodig is voor het project in deze WBS wordt vermeld, omdat dit de basis wordt van het scopebasisplan. Dus: de basis van de projectplanning is de scope die is verwerkt in de WBS.


Tijdbasisplan


Onder het tijdbasisplan verstaan we de volgende processen: het plannen van de tijd, het definiëren van de activiteiten, het rangschikken van de activiteiten, het estimaten van de resources, het estimaten van de activiteitduur, het ontwikke-len van de projectplanning en tot slot het beheren van de projectplanning. De uitkomsten van deze processen zijn nodig om het begrip ‘tijdmanagement’ te beheersen en te monitoren, in overeenstemming met de gestelde projectdoe-len. Dit boek gaat over dit onderwerp, dat in de relevante hoofdstukken wordt uitgewerkt.


Kostenbasisplan


Onder het kostenbasisplan verstaan we de resultaten van het proces ‘Cost Management Plan’. De processen die we gebruiken voor het kostenbasisplan zijn: het plannen van de kosten, het estimaten van de kosten, het begroten van de kosten en tot slot het beheren van de kosten. Het plan stelt bijvoorbeeld het volgende vast:


De meeteenheden die we gebruiken. Dit kunnen uren, dagen, kilo’s, tonnen, meters en nog veel meer eenheden zijn.


Het nauwkeurigheidsniveau dat we nodig achten voor het project. Dit nauwkeurigheidsniveau kan voor een globaal conceptkostenplan heel anders zijn dan voor een nauwkeurige werkplaatsprojectplanning.


De kostenuitsplitsing. Deze moet zodanig wordt gemaakt dat we te allen tijde appels met appels kunnen vergelijken. Dus de werkzaam-heden in de WBS dienen gelijke tred te houden met de kostenuitsplitsing in het kostenbasisplan. Dit is van groot belang om het pro-ject effectief te kunnen besturen.


Controledrempels. Deze worden gebruikt om aan te geven wanneer het project volgens planning verloopt. Dit zorgt ervoor dat je een ob-jectief oordeel kunt vellen over de status van het project. Stel dat er een projectkostendrempel is van 5% van de totale projectprijs. Als de voorspellingen van de kosten dan binnen de bandbreedte van deze 5% liggen, blijft het project binnen het budget.


Regels voor prestatiemetingen. Deze prestatiemetingen kunnen per project sterk verschillen. In het algemeen kan worden gesteld dat er één of meerde-re methodes nodig zijn om de voortgang te kunnen meten. De status van het project wordt dan op gezette tijden gemeten en kan worden afgezet tegen het kostenbasisplan.


Wijze van rapporteren. De wijze van rapporteren dient te worden vastgesteld en in het plan te worden opgenomen.

Samenvattend kunnen we stellen dat je, voordat je aan de planning gaat be-ginnen, de meeteenheden, het nauwkeurigheidsniveau, een duidelijke kosten-uitsplitsing, de controledrempels, de regels voor de prestatiemetingen en de wijze van rapporteren moet weten.

Video's in Sidebar-b

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

Rapid Contact

X

Right Click

No right click