Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Projecten Praktijkgericht Plannen

 

Hoofdstuk 1: Inleiding

Projecten zijn veelal complexe inspanningen. Een gedetailleerd projectplanningsmodel zorgt ervoor dat projecten in handelbare fases en groepen worden ingedeeld. Projecten effectief plannen is een toepassing van vaardigheden en technieken die intuïtief zijn verworven door kennis van en ervaringen in het ontwikkelen van een projectplanningsmodel. 

Dit model integreert en organiseert op logische wijze de projectcomponenten, zoals activiteiten, resources en logische relaties, en het verbetert de waarschijnlijkheid dat een project succesvol binnen het gestelde tijdpad zal worden gerealiseerd.

Dit boek concentreert zich op alle aspecten van tijd, tijdmanagement en meer specifiek projectplanning in de ruimste zin. Een betrouwbare en voorspelbare planning is één van de fundamenten voor het succesvol uitvoeren van een project.

 De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkgerichte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.


De voortgang van het project kan dan door middel van de activiteiten en de mijlpalen worden gemeten, gemonitord en gerapporteerd. Als de voortgang goed wordt geregistreerd, kunnen de overblijvende inspanningen worden geherwaardeerd. Ook adresseert een goede voortgangsrapportage de betrokken factoren en kwesties die potentieel de prestatie van het project kunnen beïnvloeden. 

De sleutel tot een succesvol project is het aanwenden van kennis en ervaring bij de creatie van een projectmanagementplan en de daaropvolgende uitvoering van het project in overeenstemming met het plan. 

Plannen is één van de basiseisen van projectmanagement. Plannen voorziet in een gedetailleerd plan waarbij de producten, services en resultaten die in de projectscope zijn gedefinieerd, in een tijdpad worden gezet. Ook fungeert een planning als een communicatieplan voor de verwachtingen van stakeholders en als de basis voor het rapporteren van de voortgang. 

Het dynamische karakter van het uitvoeren van een project verdient een gereedschap dat op efficiënte wijze de interne en externe afhankelijkheden in kaart kan brengen en dat de analyses van de voortgang en onvoorziene omstandigheden van een project kan maken.


Het projectplanningsmodel erkent de ondersteuning van een project voor het volgende:

• het ‘in de tijd’ zetten van de activiteiten;
• het mobiliseren van de project resources op de meest effectieve manier;
• het coördineren van gebeurtenissen binnen het project en tussen de diverse projecten;
• de tijdige onderkenning van risico’s en problemen;
• het implementeren van acties om de projectdoelen te behalen;
• het kunnen uitvoeren van ‘what-if’-analyses;
• het realiseren van een resourceplanning;
• het voorspellen van de einddatum en de uiteindelijke kosten.

Het is geen geheim dat grote en kleine projecten vaak niet binnen de geplande tijdsduur worden afgerond. Hier is reeds veel internationaal onderzoek naar verricht. Hieronder enkele voorbeelden.

De onderzoeker Ronald Bisacccia heeft in zijn publicatie (2014) ‘Why Big Projects Go Bad’ gepubliceerd dat bij grote projecten de opleverdatum gemiddeld in 55% wordt overschreden. Tegelijkertijd worden de kosten gemiddeld met 35% overschreden.

Het Project Management Institute (PMI) publiceert regelmatig onderzoeksrapporten die eenzelfde beeld laten zien. Eén van de publicaties die mij opviel, is het PMI’s ‘Pulse of the Profession in depth report Organisational Agility’, uitgevoerd in augustus 2013 onder 1.239 projectmanagementprofessionals in alle delen van de wereld. Hierin is duidelijk te zien dat bedrijven hun projecten in 73% van de gevallen op tijd opleveren. 

Dit gaat dan over bedrijven die een hoge mate van ‘agility’ of wendbaarheid hebben. Voor minder goed georganiseerde bedrijven geldt dat slechts 44% van de projecten op tijd wordt opgeleverd. 

Dit onderzoek bevestigt ook dat bedrijven die binnen alle onderdelen van de organisatie projectmatig werken op basis van gestandaardiseerde processen, een veel grotere kans hebben op een geslaagd project dan bedrijven die dit in mindere mate hebben.

Het is intrigerend om te zien dat gestandaardiseerde projectmanagementprocessen, effectief changemanagement en effectief risicomanagement zo’n effect hebben op de kansen om een project succesvol te volbrengen. Dit is ook mijn persoonlijke ervaring na ruim 40 jaar projectmanagement. 

Dit boek gaat over gestandaardiseerde managementprocessen en meer in het bijzonder over het maken en realiseren van een integrale projectnetwerkplanning voor een project in de projectmanagementtool Primavera P6.

Waarom de keuze voor dit specifieke onderwerp?

Mijn fascinatie voor projectmanagement en -planning gaat terug tot in de jaren 70, toen ik voor het eerst met deze aspecten in aanraking kwam. Sindsdien heb ik me uitgebreid beziggehouden met de verschillende werkwijzen en methoden die kunnen worden toegepast om een project tot een succesvol einde te brengen. 

Mijn kennis van projectmanagement en -planning is gebaseerd op de richtlijnen en standaarden van internationaal gerenommeerde organisaties als het Project Management Instituut (PMI), AACE, SLC, de CAR van de Guild of Project Controls en de ISO 21500 Richtlijnen voor Projectmanagement. 

Bij het plannen van projecten gebruik ik deze richtlijnen en standaarden en ik ben gefascineerd geraakt door het feit dat het juiste gebruik van deze standaarden en richtlijnen zo’n grote invloed heeft op het realiseren van succesvolle projecten en meer in het bijzonder het aspect ‘projecttijdmanagement’ binnen projectmanagement.

Triple Constraint

Het begrip ‘projecttijdmanagement’ is één van de fundamenten van projectmanagement. De andere fundamenten zijn projectkostenmanagement en scopemanagement. Dit kan het best worden geïllustreerd met de zogenaamde ‘Triple Constraint’ (ook wel de ‘Project Management Triangel’ of ‘Iron Triangel’genoemd).

Triple constraint

Figuur 1 1 Triple Constraint

Scope: met scope wordt bedoeld: de werkomvang die nodig is om het project, het product of de diensten te realiseren. De scope wordt vastgelegd in de scope-baseline.

Tijd: met tijd wordt bedoeld: de totale doorlooptijd, vanaf de aanvang tot het einde van een project. De tijd wordt vastgelegd in de planningbaseline.

Kosten: met kosten wordt bedoeld: de totale geplande kosten van middelen die samen het budget vormen en worden vastgelegd in de kosten-baseline. 

Het meest significant aan deze Triple Constraint is niet zozeer dat er een relatie is tussen deze drie fundamenten van projectmanagement, maar dat als één van de baselines verandert, dit een onmiddellijk effect heeft op de andere baselines. Als de scope verandert, veranderen de tijd en het geld ook. Verandert de tijd, dan veranderen ook de scope en het geld. 

Dit boek concentreert zich op alle aspecten van tijd, tijdmanagement en meer specifiek projectplanning in de ruimste zin. Een betrouwbare en voorspelbare planning is één van de fundamenten voor het succesvol uitvoeren van een project. 

Er zijn binnen een project nog meer fundamenten, maar op de één of andere manier komen ze bijna allemaal samen in de projectplanning.

In dit boek zal ik laten zien op welke manier deze fundamenten samenkomen en hoe deze met elkaar zijn verstrengeld. En tot slot zal ik laten zien hoe je de inhoud van dit boek kunt gebruiken om een betrouwbare en voorspelbare projectplanning te maken en daarmee jouw bijdrage kunt leveren om een project met succes te realiseren.

"Heb haast wanneer je tijd hebt, dan heb je tijd wanneer haast hebt". (Jan Veldhoen)

De onderstaande illustratie geeft aan hoe de processen voor het ontwikkelen van een projectplanning tot stand komen.

Illustratie projecctmanagement

 Figuur 1 1 2 Ontwikkel het tijdmanagementplan

In de volgende hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het tijdmanagementplan stapsgewijs behandeld. Wilt u meer lezen en misschien ook bestellen gebruk dan de volgende button.  

Er zijn twee uitgaves, een in paperback formaat en een in handzaam ebook formaat.

 

 

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

X

Right Click

No right click