Projecten Praktijkgericht Plannen

 

Projecten Praktijkgericht Plannen

voorkant boek 2018 08 03 1605

Dit boek is een handleiding en richtlijn voor het ontwerpen van een integrale en betrouwbare projectplanning met een voorspelbare einddatum, op basis van Kritische Pad Netwerkplanning (CPM).

De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkgerichte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.

Dit boek is primair bestemd voor projectmanagers en projectplanners die hun werk optimaal willen uitvoeren en die een behoefte hebben aan praktijkgerichte richtlijnen en processen gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde beste praktijken en standaards.

Tevens is dit boek bestemd voor projectsponsors, senior-managers, projectdirecteuren en specialisten in engineering, inkoop, acquisitie en human resources die meer willen weten over het maken van een integrale projectplanning.

Met de geavanceerde nieuwe technieken zoals, de implementatie van ‘Building Information Modeling’, (BIM) en ‘Earned Value Management’ (EVM) wordt het belang van een betrouwbare projectplanning, met een voorspelbare einddatum, nog belangrijker. 

   Hier kunt u het boek bestellen    

Review Ed van der Tak

"Vanaf het moment dat je de inhoudsopgave bekijkt krijg ik het gevoel dat het boek op heel veel vragen een antwoord zal gaan geven. Jan is zeer gestructureerd te werk gegaan en neemt je mee in de processtappen voor het opstellen van een projectplanning."
( Ed van der Tak)
"Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren. Jan gaat zeer gedetailleerd in op het ‘estimating’ (schatting) proces en zaken als optimalisatie, coderingen, earned value management en netwerkanalyse."
( Ed van der Tak)
 
"Al met al is het een praktisch leer en naslagboek geworden met volop voorbeelden en ondersteuning via een YouTube kanaal. De prijs van het boek is in lijn met andere fullcolour boeken in dit segment en de, in het boek opgesloten kennis, meer dan waard."

Meer in review  Ed van der Tak  https://lnkd.in/dcESSuc

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De deelplannen van het PMP


Kwaliteitsplan


Het kwaliteitsplan heeft als doel de kwaliteitseisen van een project te verzamelen en vast te leggen. Uit de analyse van het gehele kwaliteitsplan kunnen de controle- en validatiepunten worden vastgesteld en die dienen dan met zorg in de projectplanning te worden opgenomen. Dus: je hebt deze controle- en validatiepunten nodig voordat je de projectplanning kunt maken. Mijn advies is om voor elk werkpakket een controle-, validatie- of toetsingsactiviteit in te voegen en deze activiteit dan te koppelen aan een finishmijlpaal


Procesverbeterplan


Het procesverbeterplan is een apart onderdeel van het kwaliteitsplan, maar is zeker niet minder belangrijk. Het procesverbeterplan omvat de volgende processen: de procesafbakening, de procesconfiguratie, het opstellen van de procesmatrices en het vaststellen van de verbeterdoelen.


Personeelsplan


Het personeelsplan is nodig om – met betrekking tot het project – het perso-neel aan te stellen, te behouden, te leiden en te managen. Dit personeelsplan dient aan te sluiten op alle aspecten van het PMP. Gewoonlijk komt de perso-neelsbehoefte rechtstreeks uit de projectplanning. Dan wordt het een ‘re-sourced’ of middelen-gestuurde projectplanning en dat is wat je nodig hebt om een betrouwbare en voorspelbare projectplanning met een grote trefzekerheid te realiseren.

Als het plan gereed is, wordt dit afgestemd met ‘Human Resources’, oftewel het personeelsmanagement, om ervoor te zorgen dat het benodigde personeel tij-dig aanwezig is om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Het niet op tijd hebben van geschikt personeel is, samen met onvoldoende plannen in de eerste fase van een project, één van de voornaamste reden dat planningen uitlopen


Communicatieplan


Het communicatieplan definieert de belangrijkste processen die nodig zijn om de uitwisseling van projectinformatie op een tijdige en gepaste wijze te waarborgen. Dit plan beschrijft de behoefte van de stakeholders, de informatie die moet worden verspreid, het tijdsbestek en de frequentie, de persoon die ver-antwoordelijk is, de methoden die worden gebruikt om informatie over te brengen en tot slot de organisatorische zaken, zoals het bijwerken van de plansjablonen voor vergaderingen.


Risicomanagementplan


Het risicomanagementplan definieert de risico’s en onzekerheden die tijdens het project kunnen optreden en die in de planning dienen te worden inge-bouwd. Het begint met het identificeren van de risico’s en het maken van een risicoregister. De volgende stap is om een kwalitatieve risicoanalyse te maken en deze om te zetten in een kwantitatieve analyse.

De volgende stappen zijn om de risico’s of onzekerheden weg te werken, ofte-wel te ‘mitigeren’. Dit is een itererend of terugkerend proces van proberen en nog eens proberen, totdat je een evenwicht hebt gevonden tussen enerzijds het oplossen van een risico en anderzijds de kosten die je moet maken om het pro-bleem op te lossen. Deze mitigerende acties verwerk je in de planning door middel van extra bufferactiviteiten in de planning. We noemen dit ‘tijdbuffers voor onvoorziene situaties’


Inkoopplan


Projecten – groot of klein; eenvoudig of gecompliceerd – bevatten bijna altijd wel diensten, middelen of producten die we niet zelf maken maar worden uit-besteed. Dit vergt een systematische aanpak van het inkoopproces. Mijn erva-ring is dat als je dit goed plant, je veel narigheid in het project kunt voorkomen. Als je een activiteit in eigen beheer uitvoert, kun je een groot deel van de pro-blemen oplossen. Maar als dit werk door een ander wordt uitgevoerd, wordt oplossen een stuk moeilijker. Dus moet je al in een heel vroeg stadium inzicht hebben in wat en hoeveel er wordt uitbesteed of ingekocht en wat de levertij-den zijn van de in te kopen onderdelen. Een adequaat inkoopplan is een voor-waarde voor het maken van een goede projectplanning


Stakeholdersplan


Dit kennisgebied is recent toegevoegd aan de PMBOK® Guide. In het stakehol-dersplan worden alle personen en organisaties opgenomen die invloed kunnen hebben op de uitvoering van het werk. We moeten inzicht krijgen in de sta-keholderswensen, -eisen en -verwachtingen. Dat doen we door het ontwikke-len van het stakeholdersplan. In dit plan identificeer je de stakeholders, stel je het stakeholdersmanagementplan op en neem je de acties die voortvloeien uit de ontwikkeling van dit plan op in de projectplanning. Vervolgens neem je de gewenste maatregelen die nodig zijn om het stakeholdersplan te realiseren. Voor de planner zijn deze stakeholders van groot belang, omdat zij een belangrijke invloed kunnen hebben op de uitvoering van het project.

 

 Video's Projecten Praktijkgericht Plannen

I phone SplitShire 02265

Hier vindt u de link naar mijn videokanaal voor de 'over mijn schouder mee-kijk video's'

Hoofdstuk 2: Tijdmanagementplan

 

Hoofdstuk 3: Het definieren van de activiteiten

 

Hoodfstuk 4: Het rangschikken van de activiteiten

 

 

Hoofdstuk 5: De estimating van de resources

 

Hoofdstuk 6 De estimating van de tijdsduur

 

Hoofdstuk 7 Het ontwikkelen van de projectplanning

X

Right Click

No right click