VIERKANT LOS 002 Projecten Praktijkgericht Plannen

Jan van den Berg Planningmanagement 

Weet u hoe succesvolle projecten worden gepland?

Zo niet, of niet helemaal zeker,dan kun je dit leren in mijn boek en e-boek:

 

2020 01 22 1957 boek bestellen

Ed van der Tak  "Zeer waardevol is ook de brede aanpak in het boek doordat Jan alle facetten van planning de revue laat passeren." 

Marcel Corbet      "Voor ervaren planners is het boek een feest van herkenning maar zijn er nog steeds nieuwe ontdekkingen die ervoor zorgen dat het boek een must read is voor zowel beginnende als ervaren planners."

De paperback kunt u hier                Het e-book kunt u hier bestellen         

 

ProfielfotoJan2014kleinJan van den Berg is een gepassioneerde projectmanagementprofessional en heeft meer dan 40 jaar ervaring in het maken van Project Kritieke Pad (CMP)-netwerkplanningen. Ongeëvenaard in ervaring en expertise op het gebied van projectplanning en control in een grote variëteit van projecten. Een planning specialist in multidisciplinaire projecten in een integrale projectplanning voor het management, inkoop, engineering, constructie en commissioning van offshore platforms, bruggen, sluizen,zware staalconstructie, data centers, aanland stations voor windmolen parken, infrastructurele , rail projecten. Een specialist in Earned Value Management(EVM), projectmanagementmethodieken en een Project Schedule Risk Analysis-expert.

 

Ja, ik vind ook die reclames vervelend maar zonder deze wordt je door Google bijna niet gevonden.

Text Size
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wat zijn de andere deelplannen van het PMP?


Kwaliteitsplan


Het kwaliteitsplan heeft als doel de kwaliteitseisen van een project te verzamelen en vast te leggen. Uit de analyse van het gehele kwaliteitsplan kunnen de controle- en validatiepunten worden vastgesteld en die dienen dan met zorg in de projectplanning te worden opgenomen. Dus: je hebt deze controle- en validatiepunten nodig voordat je de projectplanning kunt maken. Mijn advies is om voor elk werkpakket een controle-, validatie- of toetsingsactiviteit in te voegen en deze activiteit dan te koppelen aan een finishmijlpaal


Procesverbeterplan


Het procesverbeterplan is een apart onderdeel van het kwaliteitsplan, maar is zeker niet minder belangrijk. Het procesverbeterplan omvat de volgende processen: de procesafbakening, de procesconfiguratie, het opstellen van de procesmatrices en het vaststellen van de verbeterdoelen.


Personeelsplan


Het personeelsplan is nodig om – met betrekking tot het project – het perso-neel aan te stellen, te behouden, te leiden en te managen. Dit personeelsplan dient aan te sluiten op alle aspecten van het PMP. Gewoonlijk komt de perso-neelsbehoefte rechtstreeks uit de projectplanning. Dan wordt het een ‘re-sourced’ of middelen-gestuurde projectplanning en dat is wat je nodig hebt om een betrouwbare en voorspelbare projectplanning met een grote trefzekerheid te realiseren.

Als het plan gereed is, wordt dit afgestemd met ‘Human Resources’, oftewel het personeelsmanagement, om ervoor te zorgen dat het benodigde personeel tij-dig aanwezig is om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Het niet op tijd hebben van geschikt personeel is, samen met onvoldoende plannen in de eerste fase van een project, één van de voornaamste reden dat planningen uitlopen


Communicatieplan


Het communicatieplan definieert de belangrijkste processen die nodig zijn om de uitwisseling van projectinformatie op een tijdige en gepaste wijze te waarborgen. Dit plan beschrijft de behoefte van de stakeholders, de informatie die moet worden verspreid, het tijdsbestek en de frequentie, de persoon die ver-antwoordelijk is, de methoden die worden gebruikt om informatie over te brengen en tot slot de organisatorische zaken, zoals het bijwerken van de plansjablonen voor vergaderingen.


Risicomanagementplan


Het risicomanagementplan definieert de risico’s en onzekerheden die tijdens het project kunnen optreden en die in de planning dienen te worden inge-bouwd. Het begint met het identificeren van de risico’s en het maken van een risicoregister. De volgende stap is om een kwalitatieve risicoanalyse te maken en deze om te zetten in een kwantitatieve analyse.

De volgende stappen zijn om de risico’s of onzekerheden weg te werken, ofte-wel te ‘mitigeren’. Dit is een itererend of terugkerend proces van proberen en nog eens proberen, totdat je een evenwicht hebt gevonden tussen enerzijds het oplossen van een risico en anderzijds de kosten die je moet maken om het pro-bleem op te lossen. Deze mitigerende acties verwerk je in de planning door middel van extra bufferactiviteiten in de planning. We noemen dit ‘tijdbuffers voor onvoorziene situaties’


Inkoopplan


Projecten – groot of klein; eenvoudig of gecompliceerd – bevatten bijna altijd wel diensten, middelen of producten die we niet zelf maken maar worden uit-besteed. Dit vergt een systematische aanpak van het inkoopproces. Mijn erva-ring is dat als je dit goed plant, je veel narigheid in het project kunt voorkomen. Als je een activiteit in eigen beheer uitvoert, kun je een groot deel van de pro-blemen oplossen. Maar als dit werk door een ander wordt uitgevoerd, wordt oplossen een stuk moeilijker. Dus moet je al in een heel vroeg stadium inzicht hebben in wat en hoeveel er wordt uitbesteed of ingekocht en wat de levertij-den zijn van de in te kopen onderdelen. Een adequaat inkoopplan is een voor-waarde voor het maken van een goede projectplanning


Stakeholdersplan


Dit kennisgebied is recent toegevoegd aan de PMBOK® Guide. In het stakehol-dersplan worden alle personen en organisaties opgenomen die invloed kunnen hebben op de uitvoering van het werk. We moeten inzicht krijgen in de sta-keholderswensen, -eisen en -verwachtingen. Dat doen we door het ontwikke-len van het stakeholdersplan. In dit plan identificeer je de stakeholders, stel je het stakeholdersmanagementplan op en neem je de acties die voortvloeien uit de ontwikkeling van dit plan op in de projectplanning. Vervolgens neem je de gewenste maatregelen die nodig zijn om het stakeholdersplan te realiseren. Voor de planner zijn deze stakeholders van groot belang, omdat zij een belangrijke invloed kunnen hebben op de uitvoering van het project.

 

X

Right Click

No right click